E-mail: samzis@hotmail.com
  ט טלפון: 052-5582370 ככתובת:פנקס 62/62 תל אביב