pinkas 62/62 Tel Aviv
Tel: 972-52-5582370
E-mail: samzis@hotmail.com